Statut/StatuteSTATUT FUNDACJI SLAWISTYCZNEJ

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą "Fundacja Slawistyczna", zwana dalej "Fundacją", została ustanowiona przez Ewę Rzetelską- Feleszko, Kwirynę Marię Handkę, Hannę Ewę Taborską, Ewę Irenę Wolnicz-Pawłowską i Janusza Riegiera, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Nr 38 w Warszawie w dniu 28 lutego 1992 r. za nr rep A-218/92.
Fundację powołano z inicjatywy grupy osób, których lista stanowi załącznik nr 1 do statutu.


§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą fundacji jest m.st. Warszawa.

§ 4.

1.Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 5.

Ministrem właściwym ze względu na zakres działania Fundacji jest minister odpowiedzialny w rządzie Rzeczpospolitej Polskiej za sprawy nauki.


§ 6.

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem na otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.


§ 7.

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji


§ 8.

Celami fundacji są:
1. wspieranie badań naukowych i upowszechnianie wiedzy o językach i kulturach ludów zamieszkujących ziemie słowiańskie, w tym w szczególności popieranie badań slawistycznych w Polsce.
2. promocja młodego pokolenia slawistów,
3. współpraca ze światowymi centrami slawistycznymi,
4. skupianie wokół idei Fundacji ludzi nauki i kultury w kraju i za granicą.


§ 9.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie i finansowanie
- prac naukowo badawczych w dziedzinach objętych zakresem działania Fundacji,
- stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji,
- konferencji i seminariów, prac nad dokumentacją naukowa,
- działalności wydawniczej,informacyjnej i propagatorskiej w zakresie wiedzy o językach i kulturach ludów zamieszkujących ziemie słowiańskie,
2. współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami działającymi w zakresie objętymi celami Fundacji oraz współpracę z instytucjami, organizacjami społecznymi i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
3. prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz postanowieniami statutu.


§ 10.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji


§11.

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski 12 000 000 ( dwanaście milionów zł; po denominacji 1200zł -jeden tysiąc dwieście złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, nabyte przez Fundację w toku jej działania.


§ 12.

Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem.


§ 13.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a. darowizn i spadków,
b. subwencji osób prawnych,
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
d. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
e. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

Rozdział IV
Organy Fundacji


§ 14.

Organami Fundacji są:
- Rada Fundacji,
- Zarząd Fundacji.


§ 15.

Radę Fundacji, zwaną dalej „Radą", tworzą ci spośród Fundatorów i Inicjatorów założenia Fundacji, którzy deklarują zamiar współpracy z Fundacją i uczestniczenia w jej działalności. Rada może dokooptować do swojego grona także Darczyńców oraz osoby szczególnie zasłużone w dziedzinie objętej zakresem działania Fundacji. Nieobecność nieusprawiedliwiona na trzech kolejnych posiedzeniach, a także rezygnacja z uczestnictwa w Radzie stanowi podstawę do podjęcia uchwały na posiedzeniu Rady o skreśleniu z listy członków Rady.
Członkowie Rady:
a. nie mogą być równocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b. nie mogą być osobami skazanymi za przestępstwo z winy umyślnej,
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów.


§ 16.

Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych, nadzorczych i kontrolnych.


§17.

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji, tworzących Prezydium Rady.


§ 18.

Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. W czasie pomiędzy posiedzeniami pracuje Prezydium Rady, wykonując czynności niezastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rady.


§ 19.

W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.


§ 20.

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków, jednakże w razie obecności mniej niż 50 % składu Rady wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.


§ 21.

Do kompetencji Rady należy:
a. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
b. opiniowanie i zatwierdzanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji oraz jej planów finansowych,
c. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
d. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych merytorycznych i finansowych sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie członkom absolutorium,
e. zatwierdzanie bilansu Fundacji przedstawionego przez Zarząd,
f. bieżąca kontrola działalności Zarządu: Rada Fundacji uprawniona jest do uchylenia sprzecznej z prawem decyzji Zarządu poprzez podjęcie stosownej uchwały,
g. podejmowanie uchwał w sprawach powołania i odwołania Zarządu (§§ 22i 23), zmiany statutu Fundacji(§ 35), likwidacja Fundacji (§36),
h. ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu.
W sprawach wymienionych w ust 1 pkt a, c, f i h może działać z upoważnienia Rady i podejmować decyzje Prezydium tej Rady.


§ 22.

Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób i jest powoływany na czas nieokreślony przez Radę Fundacji.


§ 23.

Radzie Fundacji służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków.


§ 24.

Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Wiceprezesa i Sekretarza Zarządu.


§ 25.

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji i jej Prezydium.


§ 26.

Zarząd w szczególności:
a. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
b. ustala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji oraz jej plany finansowe do zatwierdzenia przez Radę Fundacji,
c. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
d. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
e. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jednostki organizacyjne
f. powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
g. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej oraz w działalności gospodarczej,
h. sporządza merytoryczne i finansowe sprawozdania Fundacji oraz ogłasza je i przekazuje właściwym organom zgodnie z ustawą o działalności pozytku publicznego i wolontariacie.


§ 27.

Zarząd może powołać, jako swe ciało doradcze, Komisję Programową, złożoną z twórców skupionych wokół idei Fundacji.


§ 28.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członów, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" decyduje głos Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.


§ 29.


Oświadczenie woli imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
Dla prowadzenia określonych spraw lub dokonania poszczególnych czynności Zarząd może ustanowić pełnomocnika.

 

Rozdział V
Gospodarka finansowa: nieodpłatna działalność pożytku publicznego i działalność gospodarcza Fundacji


§ 30.


Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 31.


Fundacja nie może:
a. udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
b. przekazywać składników majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 32.


Nieodpłatna działalność pożytku publicznego polega na:
- świadczeniu poradnictwa dla młodych slawistów,
- działaniach promocyjnych,
wspieraniu i upowszechnianiu osiągnięć z dziedziny szeroko pojętych badań slawistycznych i narodowościowych.

§ 33.


Działalność gospodarcza może być prowadzona zarówno przez samą Fundację, jak i w formie organizacyjnie wyodrębnionej - przez zakłady i inne jednostki organizacujne.

§ 34.


Działalność gospodarcza Fundacji obejmuje:
a. wykonywanie prac badawczych i popularno-naukowych na zlecenie,
b. dydaktykę -szkolenie i doskonalenie znajomości języków słowiańskich,
c. usługi translacyjne,
d. usługi w zakresie informacji naukowej,
e. prace wydawnicze i poligraficzne,
f. działalność handlową samodzielnie i w pośrednictwie, w branży wydawniczej, artykułów przemysłowych i spożywczych.


§ 35.


Zmiana statutu Fundacji


Uchwały w sprawie zmiany statutu Fundacji podejmuje Rada Fundacji; zmiany nie mogą dotyczyć istotnych celów Fundacji.

 

Rozdział VII
Postanowienia końcowe


§ 36.


1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona oraz w przypadku wyczerpania się majątku Fundacji.
2. Uchwała w przedmiocie postanowienia Fundacji w stan likwidacji, wyznaczenia likwidatora oraz zagospodarowania pozostałego po likwidacji majątku Fundacji -z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 - podejmuje Rada Fundacji.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaje przekazany - z zastrzeżeniem art. 5 ust 4 ustawy o fundacjach - instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

 

THE SLAVIC FOUNDATION

 

THE SLAVIC FOUNDATION

STATUTE

 

Part 1

General resolutions

§ 1.

The Foundation as named ‘The Slavonic Foundation’, hereinafter referred to as ‘The Foundation’, was established by Ewa Rzetelska-Feleszko, Kwiryna Maria Handke, Hanna Ewa Taborska, Ewa Irena Wolnicz-Pawłowska and Janusz Rigier, hereinafter referred to as ‘The Founders’, on the basis of the provisions of the notarial Act compiled in the Notary Office nr 38 in Warsaw on 28 February 1992 (number A-218/92).

The Foundation has been established at the initiative of persons the list of whom comprises Annex 1 of the Statute.

§ 2.

The Foundation possesses a legal identity.

§ 3.

The seat of the Foundation is the Capital City of Warsaw.

§ 4.

 1. The Foundation functions within the territory of the Republic of Poland.
 2. For the appropriate realisation of social and economic goals, the Foundation can lead activities outside the borders of the Polish Republic.

§ 5.

The Minister in charge of the area of the Foundation activities is the Minister responsible for science in the government of the Republic of Poland.

§ 6.

The Foundation official stamp contains its imprint with its name and headquarters.

§ 7.

The Foundation can institute honorary medals and civil decorations and award them with other prizes and distinctions to those persons who have merited these distinctions in pursuit of the objectives chosen by the Foundation or the Foundation itself.

 

Part II

Objectives and principals of the Foundation

§ 8.

The aims of the foundation are:

 1.  support for scientific research and for the dissemination of knowledge concerning languages and cultures of the people inhabiting the Slavonic lands and primarily support Slavonic research in Poland,
 2. promotion of the young generation of Slavists,
 3. cooperation with world Slavic centres,
 4. focusing of the scientific and cultural community, inside and outside the country, around the ideas of the Foundation.

§ 9.

The Foundation will realise its objectives by:

 1. organising and financing
  • scientific and research work in the domains involved in activities carried out by the Foundation,
  • scholarships and awards for persons realizing the objectives of the Foundation,
  • Conferences and seminars, work on scientific documentation, 
  • Editorial, informational and propagating activities in domains concerning the knowledge of the languages and the cultures of people living on Slavic lands,
 2. cooperation with state institutions and organisations acting in domains similar to the Foundation objectives in addition to cooperation with institutions, organisations and those legal and natural persons interested in the objectives of the Foundation.
 3. leading non-profit public benefit activities and economic activities in accordance with the provisions of Polish currency regulations and the resolutions of this statute.

§ 10.

The Foundation, in addition to realizing its own initiatives, can support the activities of other legal and natural persons whose activities are similar to the objectives of the Foundation.


Part III

The Foundation's assets and income

§11.

The Foundation's financial assets consist of the Initial Fund which amounts to the total of Polish Zloty 12.000.000 (twelve million zloty; after denomination: 1200 Polish Zloty – one thousand two hundred) in addition to financial means, movable and fixed property, obtained by the Foundation during its activities.

§ 12.

The Foundation has unlimited liability for its commitments.

§ 13.

The revenue of the Foundation comes primarily from:

 1. last wills and endowments,
 2. contribution of legal persons,
 3. revenue from collections and public events
 4. revenue from movable and fixed property,
 5. revenue from Foundation economic activities.


Part IV

The organs of the Foundation

§ 14.

The organs of the Foundation are:

 1. The Foundation Board.
 2. The Foundation Council.

 § 15.

 1. The Foundation Board, hereinafter referred to as ‘The Board’, is made up of those from among the Founders who declare the intention of cooperation with the Foundation and to participate in its activities. The Board can co-opt into its circle the Donators and persons especially merited in the domain of activities of the Foundation. Absence without leave for three successive meetings as well as resignation from participation in the Board can be the grounds for a resolution of the removal of members from the Board during a Board meeting.
 2. The Board’s members:
  1. may not sit on the Foundation Council or be related to members of the Foundation Board by virtue of family relations or subordination in an employment relation,
  2. should not be convicted of having committed a deliberate crime by a final court judgment, 
  3.  may receive reimbursement only of reasonable expenses relating to their participation in Foundation Council sessions with respect to the discharge of their duties in the capacity of Foundation Council members.

 

§ 16.

The Council is an organ comprising initiative, consultative, supervisory and control rights.

§17.

The Foundation Council elects from among its Members the Council Chairman, Vice-Chairman and Secretary of the Foundation Council, creating the Presidium of the Council.

§ 18.

The Council will deliberate during sessions which will take place at least once a year. In between these sessions the Presidium of the Council presides over activities not reserved as the exclusive competence of the Council.

§ 19.

A representative of the Foundation Board participates in the Council sessions.

§ 20.

The Foundation Council reaches decisions in the form of resolutions adopted by simple majority without regard to the number of members present; nonetheless in the event of fewer than 50% of the Council members being present the presence of the Chairman or Vice-Chairman of the Council is required.

§ 21.

 1. The scope of activity of the Foundation Council includes:
  1. filing motions concerning the Foundation activities,
  2. conferring an opinion and approving perennial and annual programs of Foundation activities in addition to overseeing Foundation financial plans,
  3. conferring an opinion concerning affairs submitted by the Foundation Council,
  4. determining and approving the annual necessary financial reports of the Foundation Board and giving an absolution to the Board members,
  5. approving the Foundation financial balance submitted by the Board,
  6. current control of the Board activities: the Council is authorised by adopting an appropriate resolution, to waive a Board decision when it is contrary to law,
  7. adopting resolutions concerning appointments and recall the Board (§§ 22 and 23) change the Foundation statute (§ 35), Foundation closure (§36),
  8. making decisions on salaries for Board members.
 2. In the cases mentioned in 1 point a, c, f and h, these may be carried out by Council authorisation and the decisions of the Presidium of this Council.

§ 22.

The Foundation Board is made up of three to seven members, over an unlimited period of time, and is appointed by the Foundation´s Council.

§ 23.

The Foundation Council has the right to recall the Boars and every of the Board members.

§ 24.

The Foundation Board elects the Chairman, Vice-Chairman and Secretary of the Foundation Board from among its members.

§ 25

The Foundation Board makes decisions in every case except those reserved for the competence of the Foundation Council and its Presidium.

§ 26.

The Board in particular:

 1. represent the Foundation externally,
 2. determines the perennial and annual programs of the Foundation activities and the annual financial plan to be approved by the Foundation Council,
 3. exercises executive duties concerning Foundation property,
 4. accepts endowments, legacies and donations,
 5. creates and closes Foundation departments and other organisation components,
 6. appoints and recall persons having managerial and independent positions in the Foundation organisational units,
 7. determines the size of employment, remuneration regulations for Foundation employees employed in statutory activities including business activities,
 8. establishes the necessary Foundation financial reports, announces them and transmits them to the proper departments related to the Public Benefit and Volunteer Work Act.

§ 27.

The Board may appoint, as its advisory body, the Program Committee composed of persons with ideas akin to those of the Foundation.

§ 28.

The Board formulates the resolutions which require a simple majority to pass, although to be valid at least half of the Board members are required to be present, including the Chairman or Vice-Chairman. In the event of a tie vote, ‘for’ and ‘against’, the Chairman’s or Vice-Chairman’s vote is deciding one.

§ 29.

 1. The Declaration of Intention in the name of the Foundation is made by two members of the Board which includes the Chairman or Vice-Chairman.
 2. The Board may appoint a legal representative for important, specific cases or for undertaking appropriate Foundation activities.


Part V

Finances: non-profit public benefits and economic activities of the Foundation

 

§ 30.

The Foundation manages the financial and accounting records in accordance with the existing regulations.

§ 31.

 

The Foundation may not take measures or actions comprising:

 1. extension of loans from, or securing liabilities with the Foundation’s assets with respect to members of the Foundation Council, members of the Foundation Board, or Foundation employees as well as to persons related to the members of the Foundation Council, members of the Foundation Board, or Foundation employees by blood or marriage, directly or collaterally, down to a relation between the children of the siblings, or by adoption, custody or guardianship,
 2. placing Foundation assets at the disposal of members of the Foundation Council, members of the Foundation Board, or Foundation employees and of their related persons subject to terms and conditions other than as would be applied to third parties, particularly where such placing at disposal proceeds on a free-of-charge basis or on preferential terms,
 3. use of Foundation assets to the benefit of members of the Foundation Council, members of the Foundation Board, or Foundation employees and of their related persons subject to terms and conditions other than as would be applied to third parties, unless such use is directly related to pursuit of the Foundation’s statutory activities,
 4. purchase subject to special terms and conditions of goods and/or services from entities in which members of the Foundation, members of the Foundation organs, or Foundation employees and/or their related persons participate or have an interest.

§ 32.

The non-profit public benefits pertain to:

 • providing guidance for young Slavists,
 • promotional measures,
 • supporting and the propagation of achievements in the domain of Slavic and nationality research.

§ 33.

The financial activities may be conducted by the Foundation itself with the Foundation’s departments and other organisation departments.

§ 34.

Foundation economic activities concern:

 1. research and accepted scientific work on assignments,
 2. didactics – training and the improvement of Slavonic languages,
 3. translating services,
 4. services in the domain of scientific information,
 5. edition and publishing,
 6. financial activities – independently and in mediation – in the edition of industrial articles and groceries.

§ 35.

Modifications in the Foundation statute

 

The motion for any modification of the Foundation statute will be taken by the Foundation Council; any changes must not modify the essential objectives of the Foundation.

 

Part VII

Final provisions

§ 36.

 1. The Foundation Council resolves to bring to cessation the Foundation should the objectives for which the Foundation has been established are reached or in the event of financial resources and assets of the Foundation being non sustainable.
 2. The Foundation Council resolves to bring to cessation the Foundation, to appoint a liquidator to manage the remaining Foundation assets – subject to provisions par. 3.
 3. The assets remaining after the cessation of Foundation activities will be transferred - subject to provisions of art. 5 par. 4 of the Act of Foundations – to institutions the activities of which are compatible with the Foundation’s objectives.