Konferencje

2021 rok

Dusza w doczesności − dusza w nieskończoności

W dniach 20-21 maja 2021 r. na platformie Zoom odbyła się organizowana przez Fundację Slawistyczną i Instytut Slawistyki PAN „III Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej”.

Zadanie dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki.

Conventional and unconventional ways of transmitting and revitalizing minoritized languages in European context and beyond

W dniach 8–9 września 2021 r. na platformie Zoom odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Conventional and unconventional ways of transmitting and revitalizing minoritized languages in European context and beyond”.

Zadanie dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki.

2019 rok

Współczesne metody nauczania języka polskiego

W dniach 9–11 września w Berdiańsku w Ukrainie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne metody nauczania języka polskiego”, która została zorganizowana przez Fundację Slawistyczną oraz Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne metody nauczania języka polskiego” – zadanie finansowane w ramach umowy 570/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Logo MNiSW w języku polskim

Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe

W dniach 19–22 czerwca w Jastrowiu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe” – zadanie finansowane w ramach umowy 570/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Logo MNiSW w języku polskim

2018 rok

Jedność w różnorodności. Wokół słowiańskiej aksjosfery

Konferencja odbyła się w Nałęczowie w dniach 11–13 września. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Jedność w różnorodności. Wokół słowiańskiej aksjosfery”. EUROJOS XIV (11–13 września 2018) – zadanie finansowane w ramach umowy 800/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

2017 rok

Doświadczenie wiary w kulturach i literaturach słowiańskich w świetle myśli postsekularnej

Konferencja odbyła się w Warszawie w dniach 16–17 października 2017 roku. Międzynarodowa konferencja naukowa „Doświadczenie wiary w kulturach i literaturach słowiańskich w świetle myśli postsekularnej” – zadanie finansowane w ramach umowy 695/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Oficjalna strona konferencji: http://postsecularstudies.pl/

II Konferencja Naukowa z cyklu „Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej na temat: dusza w aksjosferze – aksjosfera duszy”

Konferencja odbyła się w Warszawie w dniach 19–21 października 2017 roku. Międzynarodowa konferencja naukowa „Dusza w aksjosferze – aksjosfera duszy” – zadanie finansowane w ramach umowy 695/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

2015 rok

Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w kontekście dziedzictwa kulturowego i narodowego

Konferencja „Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w kontekście dziedzictwa kulturowego i narodowego” odbyła się w Warszawie w dniach 11–13.06.2015 r. Została zorganizowana przez Instytut Slawistyki PAN, Fundację Slawistyczną, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego we współpracy z Łomżyńskim Towarzystwem Naukowym im. Wagów. Komitetowi organizacyjnemu przewodniczyła dr hab. prof. IS PAN Dorota Krystyna Rembiszewska, funkcję sekretarza pełniła mgr Elżbieta Aftowicz.

Pierwsze dwa dni (w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego) stanowiły część referatową. Wystąpiło ponad 40 uczestników z Białorusi, Czech, Japonii, Polski, Rosji, Serbii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, którzy wskazali na znaczące zmiany w rozwoju gwar w językach słowiańskich dotyczące różnego tempa i nasilenia tego rozwoju. Pierwszy referat prof. Bogusława Wyderki O rozwoju polskich dialektów w XX w. miał charakter uogólniający i wprowadzający. Część referatów dotyczyła konkretnych, niewielkich zespołów gwarowych (np. dr Тетяна Ястремська, Динаміка семантичних змін у гуцульських говірках, prof. Janusz Siatkowski, Co zostało z gwar czeskich w okolicach Kudowy?). Poruszono także niezwykle istotną kwestię, jaką jest metodologia badań współczesnych gwar słowiańskich (np. doc. dr Karmen Kenda-Jež, Prispevek k metodologiji raziskav izginjajočih narečij). Podjęto również zagadnienia rozwoju gwar wyspowych (m.in. doc. dr Дмитрий К. Поляков, Innowacje w systemach leksykalnych polskich i czeskich gwar przesiedleńczych w Rosji).

Szerzej na dynamikę rozwoju gwar w ostatnim okresie pozwoliły spojrzeć referaty muzealników (m.in. dr Barbary Ivančič-Kutin, Muzejski predmeti v kontekstu lokalnega narativnega gradiva), a zwłaszcza socjologa wsi prof. Izabelli Bukraby-Rylskiej, Polska wieś w badaniach socjologicznych).

Interesującym dopełnieniem teoretycznej części referatowej były warsztaty tradycji ludowych, które odbyły się w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, al. Wilanowska 204. Koordynatorką ze strony Muzeum była mgr Ewa Koralewska – kierownik działu naukowo-oświatowego.

Warsztaty przewidziano dla przedstawicieli różnych grup wiekowych. Zajęcia prowadziła m.in. Wiesława Bogdańska ze wsi Tatary niedaleko Kadzidła, znana twórczyni wycinanek kurpiowskich oraz Krystyna Cieśluk i Bożena Chomiczewska z Lipska nad Biebrzą, które pokazywały, jak pisać jajka techniką batikową. Dodatkowym walorem tych zajęć była możliwość posłuchania wypowiedzi wygłaszanych autentyczną, niestylizowaną gwarą. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty śpiewu piosenek ludowych.

Zaproszone twórczynie ludowe unaoczniły uczestnikom warsztatów, że nawet mimo zachowania pewnych elementów gwary, dawnych tradycji, kultywowania lokalnych obyczajów, zaszły daleko idące zmiany w środowisku wiejskim i nastąpiła znacząca integracja z kulturą miejską. Proces ten będzie się niewątpliwie nasilał. Należy jedynie w mądry sposób zachowywać dawne dziedzictwo kulturowe, by nie rozmyło się ono w chaosie globalizacji.

Polski/polska/polskie/polskość. Warianty (narodowej) tożsamości

Konferencja była rezultatem współpracy nawiązanej przez dr Agnieszkę Pasiekę w czasie prac prowadzonych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki  „Oblicza polskości: antropologiczne studium zróżnicowania tożsamości narodowej i obywatelskiej”, realizowanego na podstawie umowy nr UMO-2012/04/S/HS3/00370.

http://www.konferencjapolskosc.wordpress.com

2014 rok

Międzynarodowa konferencja naukowa „Tożsamość Słowian dawniej i dziś: język, kultura, literatura w badaniach młodych Slawistów”

W dniach 8–9 maja 2014 roku w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Tożsamość Słowian dawniej i dziś: język, kultura, literatura w badaniach młodych Slawistów”. Celem konferencji było skonfrontowanie badań prowadzonych przez młodych naukowców z Polski i krajów słowiańskich z badaniami prowadzonymi przez ich kolegów z krajów Europy zachodniej oraz konfrontacja ich z tendencjami slawistyk światowych. Dlatego na konferencję zostali zaproszeni nie tylko młodzi badacze z Polski, ale również z Białorusi, Rosji, Litwy, Niemiec i Francji.

Konferencji towarzyszyły dwa wykłady plenarne odnoszące się do osiągnięć i zainteresowań slawistyki w krajach niesłowiańskich. Pierwszego dnia konferencji prof. Koji Morita z polonistyki na Tokyo University of Foreign Studies wygłosił wykład zatytułowany Jak powstaje i kształtuje się slawistyka w Japonii. Drugi dzień rozpoczął się od wykładu prof. Björna Hansena (Universität Regensburg, Niemcy) zatytułowanego Aktualne zagadnienia w badaniu języków słowiańskich. Obu wykładom towarzyszyła ożywiona dyskusja.

W ciągu dwóch dni konferencji odbyło się dziesięć sesji tematycznych, odnoszących się do kwestii narodowych, tożsamości słowiańskiej, historii ludów słowiańskich, współczesnych procesów społecznych i kulturowych, literatury słowiańskiej, językoznawstwa, socjolingwistyki i słowiańskich miejsc pamięci. Łącznie wygłoszone zostały 43 referaty w językach słowiańskich (polskim, rosyjskim, białoruskim, chorwackim i czeskim).

Międzynarodowa konferencja naukowa „Konstrukcje i destrukcje tożsamości V. Granice stare i nowe”

W dniach 12–13 maja 2014 roku w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja Konstrukcje i destrukcje tożsamości V. Granice stare i nowe zorganizowana przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundację Slawistyczną. W tym roku uwaga badaczy skupiła się na problemie starych i nowych granic, i konstrukcjach i destrukcjach tożsamości wynikających z ich zmian. Ponieważ tak zarysowany temat wymaga interdyscyplinarnego podejścia, dlatego w konferencji wzięli udział literaturoznawcy, językoznawcy, antropolodzy i socjolodzy i historycy z Polski, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Rosji, Białorusi, Czech i Niemiec. Konferencję rozpoczął wykład wprowadzający O sumieniu granic, który wygłosiła dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow, prof. IS PAN. Wątki zawarte w wykładzie podjęli koreferenci: prof. dr hab. Joanna Kurczewska, prof.dr hab. Iwona Kabzińska, dr hab. Anna Zielińska, prof. IS PAN. Spotkanie poprowadziła dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN. Referaty wygłoszone w sekcjach odnosiły się do szczegółowych zagadnień stanowiących aktualny przedmiot badań polskich i zagranicznych naukowców zajmujących się problematyką granic w literaturze, kulturze i języku.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Grammar and Corpora- Gramatyka i korpus”

W dniach 25–27.06.2014 odbyła się cykliczna konferencja naukowa Grammar and Corpora – Gramatyka i Korpus zorganizowana przez Fundację Slawistycznąwe współpracy z Instytutem Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego. Celem konferencji była nie tylko kontynuacja wymiany doświadczeń naukowych w zakresie lingwistyki korpusowej, ale także promocja lingwistyki korpusowej w Polsce oraz przedstawienie zagranicznym naukowcom dorobku polskich naukowców. Ze względu na to, że konferencja z cyklu Grammar and Corpora miała miejsce po raz pierwszy w Polsce, była to niepowtarzalna okazja do wymiany doświadczeń dla polskiego środowiska językoznawczego.

Na konferencji zostało wygłoszonych 48 referatów. 4 z nich stanowiły wystąpienia plenarne. Neil Bermel z Instytutu Slawistyki Uniwersytetu w Sheffield zaprezentował referat pod tytułem „From standard to norm through the lens of corpora and native speakers”, Karolina Skwarska z Instytutu Slawistyki Czeskiej Akademii Nauk przedstawiła opis leksykograficzny syntaktycznych i semantycznych cech czasowników w języku polskim i rosyjskim na podstawie korpusów narodowych, AmirZeldes z Uniwersytetu Humboldta mówił o produktywności i gramatyce a Agnieszka Leńko-Szymańska z Uniwersytetu Warszawskiego – o wykorzystaniu korpusów w nauczaniu języka.

Pozostali uczestnicy zaprezentowali referaty wpisujące się w następujące tematy 1. Metodologia badań korpusowych 2. Korpusowe badania językoznawcze 3. Wykorzystanie korpusów w nauce języka obcego. Referenci przyjechali z wielu europejskich krajów m.in. z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Czech, Rosji, Norwegii, Łotwy, Polski.

W czasie konferencji została także zaprezentowana książka pt. „Przewodnik po korpusach języków słowiańskich”, która powstała w Zespole Lingwistyki Korpusowej Języków Słowiańskich, działającym przy Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Międzynarodowa konferencja „Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo”

Międzynarodowa konferencja Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo odbyła się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego 25–26 września 2014 r. Została ona zorganizowana przez Fundację Slawistyczną Instytut Slawistyki PAN, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów. Konferencję dofinansowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestniczyło w niej 45 językoznawców z Polski, z Białorusi, Czech, Japonii, Litwy, Rosji, Serbii.

Przedmiotem konferencji były zagadnienia dotyczące słowiańskich słowników gwarowych – sposoby gromadzenia materiałów gwarowych, metody opracowywania słownictwa gwarowego w poszczególnych krajach słowiańskich, których rezultatem są opracowania leksykograficzne o zasięgu ogólnokrajowym i lokalnym. Przedstawiono również koncepcje nowych słowników regionalnych dla różnych obszarów Słowiańszczyzny.Podjęto również problematykę cyfryzacji materiałów gwarowych.

Poza tym konferencja stawiała sobie za cel spopularyzowanie wiedzy dotyczącej leksykografii gwarowej. Służyły temu warsztaty dla nauczycieli na temat wykorzystania słowników gwarowych w kształceniu regionalnym na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjów, które poprowadziły doświadczone polonistki.

Interesującym uzupełnieniem przedstawianej tematyki była prezentacja na temat fontów niestandardowych ZRCola, pokazana przez autora tych czcionek Petera Weissa z Lubljany.

Podczas konferencji można było kupić publikacje Slawistycznego Ośrodka Wydawniczego i Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego.

2013 rok

Międzynarodowa konferencja naukowa „Pogranicze wschodnie i zachodnie” z cyklu „Pogranicze w perspektywie transnarodowej i transdyscyplinarnej

W dniach 21–22 listopada 2013 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Pogranicze wschodnie i zachodnie” z cyklu „Pogranicze w perspektywie transnarodowej i transdyscyplinarnej”. Konferencja była pierwszą konferencją organizowaną w ramach cyklicznych konferencji „Pogranicze w perspektywie transnarodowej i transdyscyplinarnej”. Celem pierwszego projektu konferencyjnego „Pogranicze wschodnie i zachodnie” było zainicjowanie i upowszechnienie interdyscyplinarnych/transdyscyplinarnych i transnarodowych badań nad społecznościami pograniczy Polski: wschodniego (polsko-litewsko-białoruskiego oraz polsko-ukraińskiego) i zachodniego (polsko-niemieckiego). Konferencja „Pogranicze wschodnie i zachodnie” miała zasięg międzynarodowy. Podczas dwudniowych obrad wygłoszonych zostało 48 referatów podzielonych na sesje tematyczne: dialekty i języki mniejszości jako dziedzictwo kulturowe, literatura na pograniczach, bilingwizm i kontakty językowe, kultura na pograniczach, tożsamość grup i osób wielojęzycznych, historia i pamięć, codzienność na pograniczach, mniejszości narodowe, etniczne, religijne. W konferencji wzięli udział przedstawiciele różnych dyscyplin humanistyki: historycy, literaturoznawcy, kulturoznawcy, językoznawcy, historycy sztuki, z Polski i zagranicy. Referaty wygłosili badacze z Niemiec, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Białorusi, a także z Francji i innych krajów (Japonia). Konferencja „Pogranicze wschodnie i zachodnie” była wynikiem bardzo dobrej współpracy warszawskiego środowiska slawistycznego ze środowiskiem gorzowskim. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem osób z zewnątrz, w tym studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Uczestniczyło w niej w przypadku sesji około 70 słuchaczy, a w przypadku paneli głównych około 130 słuchaczy (również uczniów szkoły gimnazjalnej i liceum w Gorzowie Wielkopolskim). Po każdej z sekcji miała miejsca żywa dyskusja.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Paleo-Balkan-German realations”

W dniach 6–7 maja 2013 odbyła się w Toruniu międzynarodowa konferencja bałkanologiczna. Głównym tematem były związki paleo-bałkańsko-germańskie (Paleo-Balkan-German Relations). Tematy towarzyszące konferencji to: teoria studiów arealnych (Theory of Areal Investigation) i nieznane obszary konwergencji (Unknown Fields of Convergence). Referaty dotyczyły problemów paleobałkanistyki, zagadnień teoretycznych dotyczących studiów arealnych i konwergencji, zagadnień socjolingwistycznych oraz konkretnych zagadnień lingwistycznych. W konferencji uczestniczyło około 100 osób. Językami konferencji były angielski, francuski i słowiańskie języki bałkańskie. W ramach konferencji wygłoszono 28 referatów. Znaczna część tematów wywołała długie dyskusje (organizatorzy nie ograniczali czasu dyskusji, które trwały do późnej nocy każdego dnia). Prelegenci reprezentowali: Polskę, Rumunię, Macedonię, Kosowo, Stany Zjednoczone, Albanię, Grecję, Rosję, Bułgarię, Austrię i Niemcy. Każdego dnia obradom przysłuchiwało się i uczestniczyło w dyskusjach około 100 pracowników naukowych i studentów filologii bałkańskiej i filologii poszczególnych języków bałkańskich – głównie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wybrane wystąpienia będą opublikowane się w wysoko cenionym w środowisku slawistycznym piśmie „Slavia Meridionalis”.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Idee wędrowne na Słowiańszczyźnie zachodniej i południowej. Część I. Początek i koniec czasów”

W dniach 26–27 kwietnia 2013 roku w Warszawie została zorganizowana międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Idee wędrowne na Słowiańszczyźnie zachodniej i południowej. Część I. Początek i koniec czasów”. Odbyła się ona w Domu Spotkań z Historią Przedsięwzięcia miało na celu popularyzację wiedzy na temat kultur słowiańskich z Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów, zwrócenie uwagi na interdyscyplinarną problematykę historii idei, w tym innowacyjne ujęcie w jej świetle materiału słowiańskiego, oraz umożliwienie szerszej publiczności spotkanie z wybitnymi przedstawicielami polskiej i zagranicznej humanistyki, w tym slawistyki. Konferencja była skierowana nie tylko do naukowców z różnych obszarów humanistyki, doktorantów, studentów, ale i osób spoza kręgów akademickich i naukowych zainteresowanych tematem. W efekcie wśród słuchaczy znaleźli się zarówno początkujący polscy badacze (przede wszystkim w dziedzinie slawistyki), jak i niezwiązani instytucjonalnie młodzi ludzie, chcących zgłębić prezentowaną problematykę. Referaty zostały przyjęte z aprobatą nie tylko specjalistów, jak i szerszej publiczności. Odbyły się też ciekawe dyskusje podczas obrad. Zarówno wystąpienia na konferencji, jak i wydarzenia im towarzyszące stały się pretekstem do lepszego poznania prelegentów oraz ich zaplecza naukowego i kulturowego, a także dały okazję do nawiązania bliższych kontaktów oraz podjęcia decyzji o dalszej współpracy. Profesjonalne podejście do promocji całego przedsięwzięcia przyczyniło się nie tylko do rzeczywistego rozpowszechniania informacji o konferencji (i poruszanej przez nią problematyki), ale i wzbudzenia w przestrzeni społecznej jeszcze większego zainteresowania obszarem Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów oraz spopularyzowania slawistyki jako dziedziny badań. Konferencja zainaugurowała cykl spotkań poświęconych badaniom slawistycznym spod znaku historii idei. Innowacyjny charakter przedsięwzięcia, obok jego wysokiego poziomu merytorycznego, pozwala żywić nadzieje na rozwiniecie tej dziedziny badań, jak i zaszczepienie zainteresowania perspektywą humanistyczną wśród młodych ludzi.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Wartości w świecie słowiańskim” z cyklu „Konstrukcje i destrukcje tożsamości”

Konferencja „Wartości w świecie słowiańskim” (22−23.04.2013) była czwartą konferencją z cyklu „Konstrukcje i destrukcje tożsamości”. Dotychczas w ramach cyklu odbyły się trzy konferencje: „Wokół religii i jej języka” (23−24.03.2010), „Tożsamość wobec wielojęzyczności” (5−6.04.2011), „Narracja i pamięć” (25−26.04.2012). Przedmiotem konferencji „Wartości w świecie słowiańskim” była interdyscyplinarna refleksja nad badanymi przez różne dziedziny nauki wartościami autotelicznymi istotnymi dla narodów słowiańskich. Celem konferencji była popularyzacja wiedzy o kulturach słowiańskich – w szczególności o postrzeganiu i rozumieniu przez nie wartości autotelicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na kształtowanie się tożsamości indywidualnej, grupowej i narodowej. Dyskusje koncentrowały się wokół następujących zagadnień szczegółowych: 1. Hierarchie wartości a determinujące je kryteria. Wartości materialne, konsumpcyjne a wartości moralne, wyznaczające stosunek do świata i ludzi. Sieć wartości; 2. Właściwości kultury − przeszłość historyczna, tradycje narodowe, warunki społeczno-ekonomiczne, stosunki międzyludzkie i własnościowe, system sprawowania władzy − a hierarchia wartości; 3. Sieć wartości a jednostkowe wybory społeczne, polityczne i religijne. Autokreacja, tożsamość, ocena rzeczywistości; 4. Zmiany historyczne a odbiór wartości moralnych. Kompromis w odniesieniu do autorytetu; 5. Destabilizacja tradycyjnych systemów wartości w warunkach szybkich przemian społecznych, politycznych i ekonomicznych. Kształtowanie się nowych wartości, 6. Wartości moralne reprezentowane przez instancję stojącą poza jednostką (Bóg, państwo, tradycja) jako legitymizacja jej postępowania. Konferencję otworzył panel, którego celem było wskazanie ogólnosłowiańskich wartości centralnych. Do dyskusji zaproszono wybitnych przedstawicieli humanistyki z Polski i z zagranicy: etnolingwistę prof. dr hab. Jerzego Bartmińskiego z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Instytutu Slawistyki PAN, filozofa, specjalistę w zakresie filozofii rosyjskiej, filozofii historii, religii i polityki dr hab. Janusza Dobieszewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, literaturoznawcę dr hab. prof. IS PAN Grażynę Szwat-Gyłybową z Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW i Instytutu Slawistyki PAN, teologa ks. dr Grzegorza Cyrana z Uniwersytetu Szczecińskiego, językoznawcę dr hab. Olgę Frołową z Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego. Wygłoszono 56 referatów.

2012 rok

Grodzieński palimpsest

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Grodzieński palimpsest: Ludzie dawnego Grodna XV–XX stulecia” była poświęcona zagadnieniom społecznej historii Grodna. Stanowiła zakończenie pięcioletniego projektu z zakresu urbanistyki historycznej oraz studiów nad aspektami społecznymi lokalnej historii miasta. Uczestnikami konferencji byli naukowcy z Białorusi i Polski. Przedstawiono 27 referatów w tym referaty historyków z Opola i Białegostoku, którym białoruska służba dyplomatyczna odmówiła wjazdu na Białoruś na konferencję. Ogólnie należy zaznaczyć, iż konferencja przebiegała w atmosferze wyraźnej opozycji z władzą miejscową. Wynikało to z faktu, że sama koncepcja pięcioletniego projektu „Grodzieński palimpsest”, która charakteryzuje się dążeniem do odnowienia zapomnianych stronic lokalnej historii, zaprzecza ideologicznej orientacji władzy. Zasadniczo dotyczy to historii Grodna okresu międzywojennego (1919-1939), która została całkowicie wykreślona z białoruskiej historiografii. Na konferencji wygłoszono referatów, poświęconych politycznym i kulturalnym aspektom ówczesnego miasta.

Sekcja „Grodno i okolice w okresie Wielkiego Księstwa Litewskiego” zawierała referaty, poświęcone początkom historii miasta, granicom powiatu grodzieńskiego w XIII-XIV stuleciu, instytucjom sądowym miasta i sejmom w czasach Augusta II i Augusta III. Uczestnicy sekcji „Grodno XIX–XX stulecia” zajmowali się problematyką życia codziennego mieszkańców miasta z podkreśleniem oddzielnych aspektów genderowych, naświetlali historię światka kryminalnego w mieście, poruszali temat edukacji w okresie międzywojennym, analizowali różne aspekty fenomenu pamięci kulturowej.

W ramach Konferencji miała miejsce prezentacja książki historyka z Wrocławia Zbigniewa Jędrychowskiego „Teatra Grodzieńskie. 1784–1964” (Warszawa, 2012) oraz almanachu „Miasto świętego Huberta”/ „Horad swiatoha Hubierta” (red. A. Smalanczuk, wydanie 6, 2012). Podczas Konferencji została wręczona Nagroda imienia Józefa Jodkowskiego za ogromny wkład w badanie i popularyzacje historii Grodna. Laureatem został znany krajoznawca Alaksandr Hoscieu.

2011 rok

Tożsamość wobec wielojęzyczności

Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Współorganizatorzy: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, Warszawa, 5–6.04.2011. Konferencja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2010 rok

Wokół religii i jej języka

Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Współorganizatorzy: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, Warszawa, 23i24.03.2010.

2009 rok

Bukowińskie spotkania naukowe. Integracja społeczno-kulturowa na pograniczu. Międzynarodowa konferencja naukowa.

Współorganizatorzy: Instytut Slawistyki PAN, Katedra Etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Pilski Dom Kultury, Jastrowie-Piła, 9.06–14.06. 2009.

2006 rok

Przemilczenia w relacjach międzykulturowych

Międzynarodowa konferencja naukowa. Współorganizatorzy: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, Warszawa, 23–25.10.2006.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close