Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe”, 19–22.06.2019 r., Jastrowie

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe”, która odbędzie się w dniach 19–22.06.2019 r. w Jastrowiu.

Konferencja ta będzie ósmym z cyklu międzynarodowych spotkań naukowych poświęconych problematyce bukowińskiej, zainicjowanych na początku lat 90. XX wieku przez prof. Kazimierza Feleszkę. Organizatorkami tegorocznej konferencji są dr hab. Helena Krasowska i dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk.

Punktem wyjścia dla refleksji nad dziedzictwem kulturowym i językowym jest Bukowina, kraina geograficzno-historyczna leżąca na pograniczu ukraińsko-rumuńskim. Przez wiele lat na terenie tym osadzała się ludność zróżnicowana etnicznie: Ukraińcy, Rumuni, Żydzi, Niemcy, Węgrzy, Czesi, Słowacy, Ormianie, Cyganie i – szczególnie w XIX wieku – Polacy. Oprócz mozaiki narodowościowej cechą charakterystyczną regionu jest także zróżnicowanie wyznaniowe, które nie pokrywa się w prosty sposób z podziałami etnicznymi, co czyni ten teren niezwykle interesującym. To właśnie z tego powodu Bukowinę i jej stolicę Czerniowce zwykło się nazywać „Szwajcarią Wschodu”, „Jerozolimą nad Prutem”, „małym Wiedniem na Wschodzie”, „ostatnią Aleksandrią Europy”, a także terenem między Orientem a Okcydentem. Po 1918 roku (szczególnie w czasie II wojny światowej i tuż po niej) z powodów politycznych oraz ekonomicznych na obszarze Bukowiny rozpoczęły się intensywne ruchy migracyjne: w kierunku Polski, Niemiec, Słowacji, Czech, Bośni, Rosji, ale również Brazylii, USA i Kanady. Emigranci zachowali jednak w swojej pamięci obraz Bukowiny jako tygla pokojowo koegzystujących przedstawicieli różnych narodowości i z wielką dbałością pielęgnują dziedzictwo kulturowe i językowe tego obszaru do dzisiaj.

Ten pozytywny przykład ochrony dziedzictwa narodowego ma za zadanie stanowić inspirację dla rozważań nad innymi tego typu obszarami, gdzie dziedzictwo kulturowe i językowe należy do wielu różnych grup narodowych, a to, co lokalne krzyżuje się z regionalnym, narodowym i państwowym.

Konferencją jest organizowana we współpracy następujących instytucji: Fundacja Slawistyczna, Instytut Slawistyki PAN, Regionalne Centrum Kultury w Pile, OKJ Ośrodek Kultury w Jastrowiu, Stowarzyszenie Res Carpathica, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Horyzont, Nadleśnictwo Jastrowie, Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Nadnotecki, Urząd Gminy i Miasta Jastrowie.

Program


Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe” – zadanie finansowane w ramach umowy 570/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.