Nagroda Fundacji Slawistycznej

Kapituła nagrody Fundacji Slawistycznej

  • dr hab. GRAŻYNA BOBILEWICZ
  • dr hab. EWA DZIĘGIEL
  • dr hab. ANNA ENGELKING (PRZEWODNICZĄCA)
  • dr MACIEJ FALSKI (SEKRETARZ)
  • dr hab. GRAŻYNA SZWAT-GYŁYBOWA

 

Regulamin „Nagrody Fundacji Slawistycznej za Debiut Książkowy z Dziedziny Slawistyki”

1. Nazwa, organizator, cele i forma.

1.1. Nazwa nagrody: Nagroda Fundacji Slawistycznej za Debiut Książkowy z Dziedziny Slawistyki, zwana dalej: Nagrodą.

1.2. Organizator nagrody: Fundacja Slawistyczna, zwana dalej Fundacją, z siedzibą w Warszawie (00-337), ul. Bartoszewicza 1 B/17, województwo: mazowieckie.

1.3. Cel: wyróżnienie i promocja debiutów książkowych z zakresu slawistyki.

1.4. Nagroda ma formę dyplomu uznania.

2. Kryteria zgłaszania kandydatur do Nagrody:

2.1. Od 1 stycznia do 15 lutego danego roku członkowie Rady Fundacji zgłaszają do Nagrody debiuty książkowe z zakresu slawistyki, opublikowane w ciągu ostatniego roku poprzedzającego rok, w którym przyznawana jest Nagroda.

2.2. Autorem powinna być osoba, która nie przekroczyła trzydziestu pięciu lat życia w momencie ukazania się dzieła.

2.3. Do zgłoszenia powinna być dołączona zgoda osoby, która książkę opublikowała, i krótka opinia o książce osoby rekomendującej.

2.4. Każdy z członków Rady Fundacji ma prawo do zgłoszenia nie więcej niż dwóch książek rocznie.

3. Rozstrzygnięcie konkursu następuje na początku kwietnia danego roku.

4. Oceny formalnej i merytorycznej, zgłoszonych do Nagrody debiutów książkowych, dokonuje Kapituła, posiłkując się dwiema recenzjami wydawniczymi, o których udostępnienie zwraca się do ich autorów Przewodniczący Kapituły.

5. Składającą się z pięciu osób Kapitułę Nagrody, spośród członków Rady Fundacji, wybiera na cztery lata zebranie Rady Fundacji. Członkowie Kapituły na pierwszym spotkaniu, które musi się odbyć nie później niż 60 dni od daty zebrania Rady Fundacji, wybierają ze swego składu Przewodniczącego oraz Sekretarza Kapituły. Prezes Rady Fundacji zatwierdza strukturę Kapituły i przedstawia ją Radzie Fundacji.

6. Przyznawanie nagrody: Kapituła Nagrody podejmuje decyzję przyznania jednej Nagrody rocznie, w głosowaniu tajnym, większością głosów. W przypadku równej liczby głosów o werdykcie decyduje Przewodniczący Kapituły. Kapituła przedstawia swą decyzję Prezesowi Rady Fundacji.

7. Decyzja Kapituły ma charakter ostateczny i nie podlega odwołaniu.

8. Z otrzymaniem Nagrody związana jest możliwość autoprezentacji dzieła w formie artykułu na łamach uznanych czasopism slawistycznych notowanych na liście ERIH.

9. Wręczanie nagrody: Wręczenia Nagrody dokonują Prezes Rady Fundacji oraz Przewodniczący Kapituły 23 kwietnia każdego roku, tj. w czasie obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.

10. Zatwierdzanie i zmiany regulaminu: Regulamin Nagrody i jego modyfikacje zatwierdza zebranie Rady Fundacji na wniosek Kapituły.

Warszawa, 26 czerwca 2012 r.