Regulamin „Nagrody Fundacji Slawistycznej za debiut książkowy z dziedziny slawistyki”

1. Nazwa, organizator, cele i forma.

1. 1. Nazwa nagrody: Nagroda Fundacji Slawistycznej za debiut książkowy z dziedziny slawistyki, zwana dalej Nagrodą.

1. 2. Organizator nagrody: Fundacja Slawistyczna, zwana dalej Fundacją, z siedzibą w Warszawie (00-378), ul. Jaracza 6/12, województwo mazowieckie.

1. 3. Cel: wyróżnienie i promocja debiutów książkowych z zakresu slawistyki.

1. 4. Nagroda ma formę dyplomu uznania.

2. Kryteria zgłaszania kandydatur do Nagrody:

2. 1. Od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku członkowie Rady Fundacji zgłaszają do Nagrody debiuty książkowe z zakresu slawistyki, opublikowane w ciągu ostatniego roku poprzedzającego rok, w którym przyznawana jest Nagroda.

2. 2. Autorem powinna być osoba, która nie przekroczyła trzydziestu pięciu lat życia w momencie ukazania się dzieła.

2. 3. Do zgłoszenia powinna być dołączona zgoda osoby, która książkę opublikowała, i krótka opinia o książce osoby rekomendującej.

2. 4. Każdy z członków Rady Fundacji ma prawo do zgłoszenia nie więcej niż dwóch książek rocznie.

3. Rozstrzygnięcie konkursu następuje do końca września danego roku.

4. Oceny formalnej i merytorycznej, zgłoszonych do Nagrody debiutów książkowych, dokonuje Kapituła, posiłkując się dwiema recenzjami wydawniczymi, o których udostępnienie zwraca się do ich autorów Przewodniczący Kapituły.

5. Składającą się z pięciu osób Kapitułę Nagrody, spośród członków Rady Fundacji, wybiera na cztery lata zebranie Rady Fundacji. Członkowie Kapituły na pierwszym spotkaniu, które musi się odbyć nie później niż 60 dni od daty zebrania Rady Fundacji, wybierają ze swego składu Przewodniczącego oraz Sekretarza Kapituły. Prezes Rady Fundacji zatwierdza strukturę Kapituły i przedstawia ją Radzie Fundacji.

6. Przyznawanie nagrody: Kapituła Nagrody podejmuje decyzję przyznania jednej Nagrody rocznie, w głosowaniu tajnym, większością głosów. W przypadku równej liczby głosów o werdykcie decyduje Przewodniczący Kapituły. Kapituła przedstawia swą decyzję Prezesowi Rady Fundacji.

7. Decyzja Kapituły ma charakter ostateczny i nie podlega odwołaniu.

8. Z otrzymaniem Nagrody związana jest możliwość autoprezentacji dzieła na łamach uznanych (punktowanych) czasopism slawistycznych. Formą autoprezentacji może być rekomendowany przez Kapitułę artykuł w języku polskim, angielskim lub innym, recenzja autorstwa członka rady Fundacji Slawistycznej bądź inna możliwa do realizacji w danym roku forma.

9. Wręczanie nagrody: Wręczenia Nagrody dokonują Prezes Rady Fundacji oraz Przewodniczący Kapituły w ostatnim kwartale danego roku.

10. Zatwierdzanie i zmiany regulaminu: Regulamin Nagrody i jego modyfikacje zatwierdza zebranie Rady Fundacji na wniosek Kapituły.

 

Warszawa, 11 czerwca 2018 r.