Statut Fundacji Slawistycznej

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą „Fundacja Slawistyczna”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Ewę Rzetelską-Feleszko, Kwirynę Marię Handkę, Hannę Ewę Taborską, Ewę Irenę Wolnicz-Pawłowską i Janusza Riegiera, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Nr 38 w Warszawie w dniu 28 lutego 1992 r. za nr rep A-218/92.

Fundację powołano z inicjatywy grupy osób, których lista stanowi załącznik nr 1 do statutu.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą fundacji jest m.st. Warszawa.

§ 4.

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

Ministrem właściwym ze względu na zakres działania Fundacji jest minister odpowiedzialny w rządzie Rzeczpospolitej Polskiej za sprawy nauki.

§ 6.

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem na otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 7.

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 8.

Celami fundacji są:

 1. wspieranie badań naukowych i upowszechnianie wiedzy o językach i kulturach ludów zamieszkujących ziemie słowiańskie, w tym w szczególności popieranie badań slawistycznych w Polsce.
 2. promocja młodego pokolenia slawistów,
 3. współpraca ze światowymi centrami slawistycznymi,
 4. skupianie wokół idei Fundacji ludzi nauki i kultury w kraju i za granicą.

§ 9.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie
  1. – prac naukowo badawczych w dziedzinach objętych zakresem działania Fundacji,
  2. – stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji,
  3. – konferencji i seminariów, prac nad dokumentacją naukowa,
  4. – działalności wydawniczej, informacyjnej i propagatorskiej w zakresie wiedzy o językach i kulturach ludów zamieszkujących ziemie słowiańskie,
 2. współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami działającymi w zakresie objętymi celami Fundacji oraz współpracę z instytucjami, organizacjami społecznymi i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
 3. prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz postanowieniami statutu.

§ 10.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 11.

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski 12 000 000 (dwanaście milionów zł; po denominacji 1200 zł – jeden tysiąc dwieście złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 12.

Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 13.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. darowizn i spadków,
 2. subwencji osób prawnych,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
 4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 14.

Organami Fundacji są:

 • – Rada Fundacji,
 • – Zarząd Fundacji.

§ 15.

Radę Fundacji, zwaną dalej „Radą”, tworzą ci spośród Fundatorów i Inicjatorów założenia Fundacji, którzy deklarują zamiar współpracy z Fundacją i uczestniczenia w jej działalności. Rada może dokooptować do swojego grona także Darczyńców oraz osoby szczególnie zasłużone w dziedzinie objętej zakresem działania Fundacji. Nieobecność nieusprawiedliwiona na trzech kolejnych posiedzeniach, a także rezygnacja z uczestnictwa w Radzie stanowi podstawę do podjęcia uchwały na posiedzeniu Rady o skreśleniu z listy członków Rady.

Członkowie Rady:

 1. nie mogą być równocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. nie mogą być osobami skazanymi za przestępstwo z winy umyślnej,
 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 16.

Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych, nadzorczych i kontrolnych.

§17.

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji, tworzących Prezydium Rady.

§ 18.

Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. W czasie pomiędzy posiedzeniami pracuje Prezydium Rady, wykonując czynności niezastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rady.

§ 19.

W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§ 20.

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków, jednakże w razie obecności mniej niż 50% składu Rady wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.

§ 21.

Do kompetencji Rady należy:

 1. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 2. opiniowanie i zatwierdzanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji oraz jej planów finansowych,
 3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych merytorycznych i finansowych sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie członkom absolutorium,
 5. zatwierdzanie bilansu Fundacji przedstawionego przez Zarząd,
 6. bieżąca kontrola działalności Zarządu: Rada Fundacji uprawniona jest do uchylenia sprzecznej z prawem decyzji Zarządu poprzez podjęcie stosownej uchwały,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach powołania i odwołania Zarządu (§§ 22i 23), zmiany statutu Fundacji(§ 35), likwidacja Fundacji (§36),
 8. ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu.

W sprawach wymienionych w ust 1 pkt a, c, f i h może działać z upoważnienia Rady i podejmować decyzje Prezydium tej Rady.

§ 22.

Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób i jest powoływany na czas nieokreślony przez Radę Fundacji.

§ 23.

Radzie Fundacji służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków.

§ 24.

Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Wiceprezesa i Sekretarza Zarządu.

§ 25.

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji i jej Prezydium.

§ 26.

Zarząd w szczególności:

 1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 2. ustala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji oraz jej plany finansowe do zatwierdzenia przez Radę Fundacji,
 3. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
 4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 5. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jednostki organizacyjne
 6. powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
 7. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej oraz w działalności gospodarczej,
 8. sporządza merytoryczne i finansowe sprawozdania Fundacji oraz ogłasza je i przekazuje właściwym organom zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 27.

Zarząd może powołać, jako swe ciało doradcze, Komisję Programową, złożoną z twórców skupionych wokół idei Fundacji.

§ 28.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członów, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

§ 29.

Oświadczenie woli imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

Dla prowadzenia określonych spraw lub dokonania poszczególnych czynności Zarząd może ustanowić pełnomocnika.

Rozdział V

Gospodarka finansowa: nieodpłatna działalność pożytku publicznego i działalność gospodarcza Fundacji

§ 30.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 31.

Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 2. przekazywać składników majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
 4. dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 32.

Nieodpłatna działalność pożytku publicznego polega na:

 • – świadczeniu poradnictwa dla młodych slawistów,
 • – działaniach promocyjnych,
 • – wspieraniu i upowszechnianiu osiągnięć z dziedziny szeroko pojętych badań slawistycznych i narodowościowych.

§ 33.

Działalność gospodarcza może być prowadzona zarówno przez samą Fundację, jak i w formie organizacyjnie wyodrębnionej – przez zakłady i inne jednostki organizacujne.

§ 34.

Działalność gospodarcza Fundacji obejmuje:

 1. wykonywanie prac badawczych i popularno-naukowych na zlecenie,
 2. dydaktykę -szkolenie i doskonalenie znajomości języków słowiańskich,
 3. usługi translacyjne,
 4. usługi w zakresie informacji naukowej,
 5. prace wydawnicze i poligraficzne,
 6. działalność handlową samodzielnie i w pośrednictwie, w branży wydawniczej, artykułów przemysłowych i spożywczych.

Rozdział VI

Zmiana statutu Fundacji

§ 35.

Uchwały w sprawie zmiany statutu Fundacji podejmuje Rada Fundacji; zmiany nie mogą dotyczyć istotnych celów Fundacji.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 36.

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona oraz w przypadku wyczerpania się majątku Fundacji.
 2. Uchwała w przedmiocie postanowienia Fundacji w stan likwidacji, wyznaczenia likwidatora oraz zagospodarowania pozostałego po likwidacji majątku Fundacji -z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 – podejmuje Rada Fundacji.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaje przekazany – z zastrzeżeniem art. 5 ust 4 ustawy o fundacjach – instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.