Statut Fundacji Slawistycznej

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą „Fundacja Slawistyczna”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Ewę Rzetelską-Feleszko, Kwirynę Marię Handkę, Hannę Ewę Taborską, Ewę Irenę Wolnicz-Pawłowską i Janusza Riegiera, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Nr 38 w Warszawie w dniu 28 lutego 1992 r. za nr rep A-218/92.

Fundację powołano z inicjatywy grupy osób, których lista stanowi załącznik nr 1 do statutu.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą fundacji jest m.st. Warszawa.

§ 4.

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

Ministrem właściwym ze względu na zakres działania Fundacji jest minister odpowiedzialny w rządzie Rzeczpospolitej Polskiej za sprawy nauki.

§ 6.

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem na otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 7.

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 8.

Celami fundacji są:

 1. wspieranie badań naukowych i upowszechnianie wiedzy o językach i kulturach ludów zamieszkujących ziemie słowiańskie, w tym w szczególności popieranie badań slawistycznych w Polsce.
 2. promocja młodego pokolenia slawistów,
 3. współpraca ze światowymi centrami slawistycznymi,
 4. skupianie wokół idei Fundacji ludzi nauki i kultury w kraju i za granicą.

§ 9.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie
  1. – prac naukowo badawczych w dziedzinach objętych zakresem działania Fundacji,
  2. – stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji,
  3. – konferencji i seminariów, prac nad dokumentacją naukowa,
  4. – działalności wydawniczej, informacyjnej i propagatorskiej w zakresie wiedzy o językach i kulturach ludów zamieszkujących ziemie słowiańskie,
 2. współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami działającymi w zakresie objętymi celami Fundacji oraz współpracę z instytucjami, organizacjami społecznymi i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
 3. prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz postanowieniami statutu.

§ 10.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 11.

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski 12 000 000 (dwanaście milionów zł; po denominacji 1200 zł – jeden tysiąc dwieście złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 12.

Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 13.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. darowizn i spadków,
 2. subwencji osób prawnych,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
 4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 14.

Organami Fundacji są:

 • – Rada Fundacji,
 • – Zarząd Fundacji.

§ 15.

Radę Fundacji, zwaną dalej „Radą”, tworzą ci spośród Fundatorów i Inicjatorów założenia Fundacji, którzy deklarują zamiar współpracy z Fundacją i uczestniczenia w jej działalności. Rada może dokooptować do swojego grona także Darczyńców oraz osoby szczególnie zasłużone w dziedzinie objętej zakresem działania Fundacji. Nieobecność nieusprawiedliwiona na trzech kolejnych posiedzeniach, a także rezygnacja z uczestnictwa w Radzie stanowi podstawę do podjęcia uchwały na posiedzeniu Rady o skreśleniu z listy członków Rady.

Członkowie Rady:

 1. nie mogą być równocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. nie mogą być osobami skazanymi za przestępstwo z winy umyślnej,
 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 16.

Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych, nadzorczych i kontrolnych.

§17.

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji, tworzących Prezydium Rady.

§ 18.

Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. W czasie pomiędzy posiedzeniami pracuje Prezydium Rady, wykonując czynności niezastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rady.

§ 19.

W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§ 20.

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków, jednakże w razie obecności mniej niż 50% składu Rady wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.

§ 21.

Do kompetencji Rady należy:

 1. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 2. opiniowanie i zatwierdzanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji oraz jej planów finansowych,
 3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych merytorycznych i finansowych sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie członkom absolutorium,
 5. zatwierdzanie bilansu Fundacji przedstawionego przez Zarząd,
 6. bieżąca kontrola działalności Zarządu: Rada Fundacji uprawniona jest do uchylenia sprzecznej z prawem decyzji Zarządu poprzez podjęcie stosownej uchwały,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach powołania i odwołania Zarządu (§§ 22i 23), zmiany statutu Fundacji(§ 35), likwidacja Fundacji (§36),
 8. ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu.

W sprawach wymienionych w ust 1 pkt a, c, f i h może działać z upoważnienia Rady i podejmować decyzje Prezydium tej Rady.

§ 22.

Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób i jest powoływany na czas nieokreślony przez Radę Fundacji.

§ 23.

Radzie Fundacji służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków.

§ 24.

Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Wiceprezesa i Sekretarza Zarządu.

§ 25.

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji i jej Prezydium.

§ 26.

Zarząd w szczególności:

 1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 2. ustala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji oraz jej plany finansowe do zatwierdzenia przez Radę Fundacji,
 3. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
 4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 5. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jednostki organizacyjne
 6. powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
 7. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej oraz w działalności gospodarczej,
 8. sporządza merytoryczne i finansowe sprawozdania Fundacji oraz ogłasza je i przekazuje właściwym organom zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 27.

Zarząd może powołać, jako swe ciało doradcze, Komisję Programową, złożoną z twórców skupionych wokół idei Fundacji.

§ 28.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członów, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

§ 29.

Oświadczenie woli imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

Dla prowadzenia określonych spraw lub dokonania poszczególnych czynności Zarząd może ustanowić pełnomocnika.

Rozdział V

Gospodarka finansowa: nieodpłatna działalność pożytku publicznego i działalność gospodarcza Fundacji

§ 30.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 31.

Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 2. przekazywać składników majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
 4. dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 32.

Nieodpłatna działalność pożytku publicznego polega na:

 • – świadczeniu poradnictwa dla młodych slawistów,
 • – działaniach promocyjnych,
 • – wspieraniu i upowszechnianiu osiągnięć z dziedziny szeroko pojętych badań slawistycznych i narodowościowych.

§ 33.

Działalność gospodarcza może być prowadzona zarówno przez samą Fundację, jak i w formie organizacyjnie wyodrębnionej – przez zakłady i inne jednostki organizacujne.

§ 34.

Działalność gospodarcza Fundacji obejmuje:

 1. wykonywanie prac badawczych i popularno-naukowych na zlecenie,
 2. dydaktykę -szkolenie i doskonalenie znajomości języków słowiańskich,
 3. usługi translacyjne,
 4. usługi w zakresie informacji naukowej,
 5. prace wydawnicze i poligraficzne,
 6. działalność handlową samodzielnie i w pośrednictwie, w branży wydawniczej, artykułów przemysłowych i spożywczych.

Rozdział VI

Zmiana statutu Fundacji

§ 35.

Uchwały w sprawie zmiany statutu Fundacji podejmuje Rada Fundacji; zmiany nie mogą dotyczyć istotnych celów Fundacji.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 36.

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona oraz w przypadku wyczerpania się majątku Fundacji.
 2. Uchwała w przedmiocie postanowienia Fundacji w stan likwidacji, wyznaczenia likwidatora oraz zagospodarowania pozostałego po likwidacji majątku Fundacji -z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 – podejmuje Rada Fundacji.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaje przekazany – z zastrzeżeniem art. 5 ust 4 ustawy o fundacjach – instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close